Inleiding


Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Definities1 Scrap a Book scrapbookwinkel: gevestigd te Waarland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 37108235 handelend onder de naam Scrap a Book.


2 Website: de website van Scrap a Book, te raadplegen via www.scrapabook.nl


3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Scrap a Book en/of zich geregistreerd heeft op de Website.


4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Scrap a Book en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.


5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Scrap a Book zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Scrap a Book slechts bindend, indien en voor zover deze door Scrap a Book uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Prijzen en informatie1 Alle op de Website en in andere van Scrap a Book afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW.


2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld.


3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Scrap a Book kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Scrap a Book afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.


4 Scrap a Book doet er alles aan om duidelijke foto's te plaatsen maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Scrap a Book en het voldoen aan de daarbij door Scrap a Book gestelde voorwaarden.


2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Scrap a Book onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.


3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Scrap a Book het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.


4 Scrap a Book behoudt het recht een overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van onjuiste informatie, aangaande verzendkosten, prijzen of hoeveelheden.Registratie1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.


2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant vrijblijvend een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.


3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Scrap a Book is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.


4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Scrap a Book daarvan in kennis te stellen, zodat Scrap a Book gepaste maatregelen kan nemen.Privacy


Gegevens van de Klant zullen nimmer worden gedeeld en blijven te goede van Scrap a Book.Uitvoering Overeenkomst1 Zodra de bestelling door Scrap a Book is ontvangen, stuurt Scrap a Book de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.


2 Scrap a Book is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.


3 Kosten die voortkomen uit het niet compleet of onjuist verstrekken van gegevens, worden op de Klant doorberekend.


4 De levertermijn bedraagt in beginsel 1 werkdag na betaling. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Scrap a Book.


5 Indien Scrap a Book de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.


6 Scrap a Book raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 7 dagen, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
Herroepingsrecht/retour1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.


Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Scrap a Book binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.


Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.


Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling niet aan Klant worden terugbetaald.


2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.


3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Scrap a Book te retourneren, dan wel binnen deze termijn Scrap a Book op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.Producten kunnen geretourneerd worden aan:


Scrap a Book

Hogebrugweg 2-b

1738JW Waarland4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen minus eventueel gemaakte kosten zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.


5 Het herroepingsrecht geldt niet voor:


-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

-Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;


Boeken, Magazines, verbroken gesealde artikelen,

en speciaal voor de klant bestelde artikelen.


Indien een artikel defect is en niet werkt

mag de Klant het uiteraard ook ( kosteloos ) retourneren


De verzend en verpakkingskosten van retouren zijn voor rekening van de Klant.

Ook het risico van beschadiging is voor uzelf dus wij adviseren Klant om

het pakketje verzekerd naar ons retour te sturen.

Betalings / Verzendingskosten1 Klant dient betalingen aan Scrap a Book volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Scrap a Book is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.


2 Betalingen aan Scrap a Book geschieden enkel in euro’s


3 Scrap a Book zal extra kosten in rekening brengen voor bepaalde verzendmethoden. Deze worden tijdens het bestelproduces gecommuniceerd en de klant is vrij om te kiezen voor een betaalmethode of verzendmethode.

Garantie en conformiteit1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Scrap a Book een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.


2 Een door Scrap a Book , fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.


4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Scrap a Book daarvan in kennis te stellen.


5 Indien Scrap a Book de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Scrap a Book, dan kan hij bij Scrap a Book telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.


2 Scrap a Book geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Scrap a Book binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
Aansprakelijkheid1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.


2 De totale aansprakelijkheid van Scrap a Book jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).


3 Aansprakelijkheid van Scrap a Book jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.


4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Scrap a Book jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Scrap a Book.


5 De aansprakelijkheid van Scrap a Book jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Scrap a Book onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Scrap a Book ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Scrap a Book in staat is adequaat te reageren.


6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Scrap a Book meldt.


7 In geval van overmacht is Scrap a Book niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.


8 Zodra Scrap a Book het pakket bij dan ook welk verzendbedrijf afgeven ligt de verantwoording bij desbetreffende vervoerder.
Eigendomsvoorbehoud1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Scrap a Book


Slotbepalingen1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


2 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven


4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.ContactgegevensMocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.Scrap a Book

Hogebrugweg 2b

1738 JW Waarland

0226 452127

info@scrapabook.nl


ING rekeningnr: NL72INGB0009639651

t.n.v Scrap a Book te Waarland.

BIC: INGBNL2A

Banknaam: ING BANK NV


KvK : 37108235

BTW :185029231 B015240


copyright Design Scrap a BookAlgemene voorwaarden opgesteld door Scrap a Book, 20 mei 2016